Podmínky členství

podmínky členství se řídí platným Vnitřním organizačním řádem oddílu (Část Druhá - Vznik a Zánik Členství v oddílu)

Mezi povinnosti člena patří i platba členských příspěvků ve výši schválené Členskou schůzí a se splatností určenou VV oddílu.

Přehled výše a splatnosti členských příspěvků

Druh členství Typ hrajícího členství Věk od Věk do Výše ročního členského příspěvku Měsíční splátka Splatnost

Inflační splátka

se splatností 15.12.

hrající výkonnostní 19   13.800,- 1.380,-

15. každý měsíc

leden až říjen

?
14 18 13.100,- 1.310,- ?
8 13 12.400,- 1.240,- ?
6 7 9.650,- 965,- ?
  5 3.450,- 345,- ?
hrající  amatérské  16   4.850,- 485,- ?
nehrající a celoročně pozastavené       1.000,- - 15.1.

Každému členu je 5. dne každého kalendářního měsíce zaslána karta se stavem členství, která obsahuje přehled vyúčtování aktuálního období.

Brigádnická povinnost

Členové s výkonnostním typem hrajícího členství mají dle následujícího přehledu brigádnickou povinnost. V případě nesplnění v daném roce je členu vyměřen poplatek odpovídající počtu neodpracovaných hodin a Členskou schůzí schválenou sazbou 100,-/hod a splatností 15.3. následujícího roku. V případě přepracování, je členu vypočtena odměna, která je k výplatě v kanceláři TJ.

Věk od Věk do Brigádnická povinnost
16   20
14 15 15
12 13 10
  11 0

Brigádnickou povinnost lze splnit na oddílem organizovaných brigádách nebo i samostatně při předchozí domluvě. Další možností je nemanuální práce - pomoc s organizací turnajů a zápasů dospělé Extraligy. Taková nemanuální práce jako je např. sběr faulballů, ovládání tabule, obsluha audiosystému nebo výběr vstupného je ohodnocena v poloviční sazbě.

Příklad: Matouš přišel po předchozí domluvě pomoct na zápas Extraligy. Před zápasem se cca 30 minut podílel na přípravě hrací plochy vnitřního pole, během tři hodiny dlouhého zápasu ovládal tabuli a po zápase cca 30min pomáhal s úklidem. Matouš splnil 2,5 brigádnické hodiny.

Noví členové

Novým hrajícím členům je výše členského příspěvku vypočtena poměrově podle kalendářního měsíce odevzdání přihlášky. Noví hrající členové nemají brigádnickou povinnost.

výše členského příspěvku = PRI x MES / 12

  • PRI - plná výše příspěvku
  • MES - počet celých kalendářních měsíců od odevzdání přihlášky do konce roku

Příklad: Sedmiletému Honzíkovi, který přišel na nábor v půlce září, bude vyměřen členský příspěvek 1.750,- (7000 x 3/12)

Slevy

  • hrající člen (dítě), který má staršího hrajícího sourozence, má nárok na slevu 40%
  • pokud sponzor podpoří oddíl částkou vyšší než jím určený člen má vyměřené příspěvky, člen má nárok na slevu 100%
  • hrající člen (rodič) má nárok na slevu 1.000,- za každé hrající dítě
  • hrající člen (dítě), které má rodiče nehrajícího člena, má nárok na slevu 1.000,-
  • děti členů, kteří jsou hlavními trenéry družstva a mají II. trenérskou třídu a vyšší mají příspěvky v minimální výši 1.000,-

Odložení splatnosti, splátkový kalendář

Člen může požádat o odložení splatnosti nebo sestavení splátkového kalendáře. Schválení přísluší VV oddílu, případné žádosti adresujte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., budou projednány na dalším zasedání VV oddílu.

2.3.2.2.2 v odůvodněných případech může člen požádat výkonný výbor oddílu o přiměřený odklad splatnosti nebo splátkový kalendář

Pozastavení členství

V případě dlouhodobé nemoci, zranění nebo plánované nepřítomnosti může člen požádat o pozastavení členství. Případné žádosti adresujte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Členům, kterým na jejich žádost bylo pozastaveno členství, je výše členského příspěvku krácena poměrově podle počtu celých kalendářních měsíců pozastavení.

výše členského příspěvku = PRI - (PRI - MIN) x MES / 12

  • PRI - plná výše příspěvku
  • MIN - minimální výše příspěvku (1.000,-)
  • MES - počet celých kalendářních měsíců, kdy člen nebyl hrajícím členem

Výše splátek se splatností v měsících pozastavení bude snížena na dvanáctinu minimálního příspěvku.

Ukončení členství

Členství je možné ukončit s okamžitou platností oznámením adresovaným VV oddílu na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ukončením členství člen přirozeně přestává vůči oddílu a TJ nabývat nové povinnosti, ale nezbavuje ho již nabytých jako je úhrada ročních členských příspěvků a to včetně splátek, které jsou ještě před splatností. 

 

Penále - úrok z prodlení

Člen, který je v prodlení s platbou delší než 30 dnů, je povinen zaplatit penále. Výše případného penále je součástí vyúčtování aktuálního období a počítá se až od 15.4.2020 (první datum splatnosti od zavedení nového systému evidence členů).

2.3.2.2.3 při prodlení s platbou členského příspěvku delším než 30 dnů, je člen povinen zaplatit penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení